МУИС-ИЙН ОУХНУС-ИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Нийтэлсэн огноо: 2022.04.04

МУИС-ИЙН ОУХНУС-ИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Эрдэм шинжилгээний бүтээл нь дараах хэсгүүдтэй байна.

 • Бүтээлийн нэр
 • Оролцогчийн овог, нэр, хаяг, электрон шуудангийн хаяг
 • Товч хураангуй
 • Түлхүүр үг
 • Оршил
 • Үндсэн хэсэг /судлагдсан байдал, судалгааны арга зүй, судалгааны үр дүнг дүгнэсэн дэд хэсгүүд эсвэл сэдвээс хамаарсан бусад дэд сэдвүүд байж болно/
 • Дүгнэлт
 • Зөвлөмж
 • Ном зүйн жагсаалт
 • Хавсралт

Илтгэл:

 • Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх
 • ЭШ-ний бичлэгийн хэлбэрээр бичигдсэн байх
 • Онолын болон судалгааны материалын боловсруулалт хийсэн байх
 • Шинэлэг санааг дэвшүүлсэн, эрэл хайгуул хийсэн байх
 • Практик ач холбогдолтой байх
 • Асуудал дэвшүүлж, тодорхой шийдэл, үр дүнд хүрсэн байх
 • Илтгэлийн эхэнд илтгэлийн нэр/сэдэв/, зохиогчийн бүтэн нэр, анги түвшин, харилцах утас, e-mail хаягийг бичнэ.
 • Илтгэлийг хуралд хэлэлцүүлэхдээ Microsoft PowerPoint программаар бэлдэж ирнэ.
 • Илтгэл нь хураангуй, түлхүүр үг 5-10, оршил, үндсэн агуулга, зураг хүснэгт, дүгнэлт, ишлэл татсан номын нэрсээс бүрдэнэ.
 • Үсгийн фонт: Times New Roman
 • Үсгийн хэмжээ: 12
 • Мөр хоорондын зай: Single
 • Илтгэлийн хэмжээ: А4 форматаар 5-10 нүүр хүртэл