Хичээлийн жилийн хуанли

Эрдэм шинжилгээний хуанли

10sar

ЭШ-ний Их семинар-1
UB impulse-7 экспертийн ярилцлага
ЭШ-ний Их семинар-2

11sar

ЭШ-ний Их семинар-3
Бакалаврын ЭШ-ний хурал
ЭШ-ний Их семинар-4

12sar

UB impulse-8 экспертийн ярилцлага
ЭШ-ний Их семинар-5
Магистр, докторантын ЭШ-ний хурал
Магистрын ажлын урьдчилсан хамгаалалт

2sar

ЭШ-ний Их семинар-6
ЭШ-ний Их семинар-7

3sar

ЭШ-ний Их семинар-8
ЭШ-ний Их семинар-9

4sar

ЭШ-ний Их семинар-10
UB impulse-9 экспертийн ярилцлага
Магистр , докторантын ЭШ-ний хурал

5sar

Магистрын ажлын урьдчилсан хамгаалалт
UB impulse-10 экспертийн ярилцлага

Академик хуанли

a10sar

Хавсарга, хос мэргэжлээр суралцах хүсэлт гаргах
Төгсөх хүсэлт гаргах
Явцын шалгалт
МУИС магистр, докторын суралцагчдад зориулсан ЭШ семинар

a11sar

Магистр докторын суралцагч өвөл төгсөх хүсэлт хүсэлт гаргах
МУИС магистр доктор суралцагчдад зориулсан ЭШ семинар
Хаврын улиралд судлах хичээлийн тандалт санал өгнө

a12sar

Улирлын шалгалт
Магистр докторын хаврын улиралд элсэгчдийн бүртгэл
МУИС магистр доктор суралцагчдад зориулсан ЭШ семинар
Магистрын урьдчилсан хамгаалалт

a1sar

Шилжилтын бүртгэл эхэлнэ
Улирлын амралт
Төгсөлтийн баяр
Хаврын улирлын хичээл сонголт баталгаажуулалт
Магистрын жинхэнэ хамгаалалт
Магистр докторын хаврын улиралд элсэгчдийн шалгалт

a2sar

Хаврын улирлын хичээл эхлэх
Өмнөх улирлын дүнгийн гомдол шийдвэрлэх
Магистр докторын суралцагчдад зориулсан чиглүүлэх сургалт
Магистр докторын суралцагчдад зориулсан ЭШ семинар

3sar

Хавсарга хос мэргэжлээр суралцах хүсэлт гаргах
Төгсөх хүсэлт гаргах
Явцын шалгалт
МУИС магистр доктор суралцагчдад зориулсан ЭШ семинар
Магистр докторын суралцагч өвөл төгсөх хүсэлт гаргах

4sar

МУИС магистр доктор суралцагчдад зориулсан ЭШ семинар
Намрын улиралд судлах хичээлийн тандалт санал

a5sar

МУИС магистр доктор суралцагчдад зориулсан ЭШ семинар
Магистрын урьдчилсан хамгаалалт
Улирлын шалгалт
Магистрын жинхэнэ хамгаалалт