ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 12 сарын 28-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №6

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 12-р сарын 28–ны 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 11 сарын 23-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №5

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 11-р сарын 23–ны 1000 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, НУ-ын хөтөлбөрийн профессор Н.Бурмаа /Б.Батогтох/, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 10 сарын 25-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №4

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 10-р сарын 25–ны 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, НУ-ын хөтөлбөрийн профессор Н.Бурмаа /өвчтэй/, дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн /чөлөө авав/ нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 10 сарын 04-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №3

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 10-р сарын 04–ний 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 9 сарын 22-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №2

Оролцогч:

Захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, профессор Н.Бурмаа, дэд профессор Б.Санжмятав, , дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 9 сарын 07-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №1

Оролцогч:

Захирал С.Баттулга, СА-ны эрхлэгч Г.Энхбаяр, профессор Н.Бурмаа, дэд профессор Б.Санжмятав, , дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн